Uprawnienia energetyczne

SZKOLENIA KIEROWANE SĄ DO WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

I KOŃCZY SIĘ TERMIN ICH WAŻNOŚCI,

A TAKŻE DLA OSÓB KTÓRE JESZCZE UPRAWNIEŃ NIE MIAŁY!

Wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych mają obowiązek posiadania świadectw kwalifikacyjnych wydanych przez komisje kwalifikacyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 (tekst jednolity).

Świadectwa kwalifikacji powinny odpowiadać rodzajom eksploatowanych urządzeń.

Prace wykonywane na poszczególnych urządzeniach mogą dotyczyć obsługi, konserwacji, prac kontrolno-pomiarowych, napraw oraz montażu.

W zależności od charakteru wykonywanej pracy można wyróżnić:

Stanowisko dozoru – stanowisko pracownika technicznego i innych osób, które kierują czynnościami osób wykonujących prace w zakresie : obsługi , konserwacji , napraw , kontrolno-pomiarowym i montażu oraz stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci .

Stanowisko eksploatacji – stanowisko osoby wykonującej prace w zakresie : obsługi, konserwacji, napraw  kontrolno-pomiarowym i montażu .

Organizujemy szkolenia:

  •  ELEKTRYCZNE (w tym pomiary elektryczne)- G 1: eksploatacja i dozór instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych
  •  CIEPŁOWNICZE- G 2 :eksploatacja i dozór instalacji, urządzeń i sieci cieplnoenergetycznych
  •  GAZOWE- G 3:eksploatacja i dozór instalacji, urządzeń i sieci gazowych

 NAJBLIŻSZE SZKOLENIE OTWARTE :

GLIWICE:  25.08.2014 r., 1, 8, 15, 22, 29.09.2014

BIELSKO-BIAŁA: 29.08.2014 r., 30.09.2014 r.

WARSZAWA: 10, 25.09.2014 r.

SZCZECIN: 28.08.2014 r., 29.09.2014 r.

ZIELONA GÓRA: 29.08.2014 r., 26.09.2014 r.

 KATOWICE: 10, 24.09.2014 r.

OPOLE: 26.08.2014 r, 23.09.2014 r.

POZNAŃ: 27.08.2014 r., 12, 30.09.2014 r.

ŁÓDŹ:  25.08.2014 r., 15.09.2014 r.

GDAŃSK:  26.08.2014 r., 9, 22.09.2014 r.

WROCŁAW: 27.08.2014 r., 13, 25.09.2014 r.

KRAKÓW:  21.08.2014 r., 18.09.2014 r.

RZESZÓW: 22.08.2014 r., 26.09.2014 r.

CZĘSTOCHOWA: 30.09.2014 r.

POBIERZ ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY

 

CENNIK POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ:

250,00 zł brutto od osoby- cena szkolenia w zakresie jednej grupy

350,00 zł brutto od osoby - cena szkolenia w zakresie dwóch grup

450,00 zł brutto od osoby- cena szkolenia w zakresie trzech grup

400,00 zł brutto- POMIARY ELEKTRYCZNE

UWAGA!

Egzamin płatny dodatkowo kwota 168,00 PLN za każdy złożony wniosek egzaminacyjny!

Po każdym szkoleniu/kursie każdy uczestnik otrzyma materiały w formie skryptu. Dzięki temu w każdej chwili będzie miał możliwość przypomnienia oraz pogłębienia swojej wiedzy w celu swobodnego przełożenia zdobytych umiejętności.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

GRUPA 1 Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1)urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV
3) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
5) urządzenia elektrotermiczne
6) urządzenia do elektrolizy
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8) elektryczna sieć trakcyjna
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 .

GRUPA 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW każda
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9) piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

GRUPA 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu , rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
5) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6) urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7) urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8) przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9) turbiny gazowe
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

JEŻELI W PAŃSTWA FIRMIE JEST WIĘKSZA GRUPA OSÓB DO PRZESZKOLENIA ZORGANIZUJEMY SZKOLENIE TYLKO DLA PRACOWNIKÓW PAŃSTWA ZAKŁADU. ZAPRASZAM DO ZA POZNANIA SIĘ Z OFERTĄ: oferta SZ 2014

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!